Niziny, 02.09.2016r.

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
Niziny 193,
37-716 Orły
tel. + 48 16 671 27 57
parafianiziny@gmail.com

Zapytanie ofertowe

I. ZAMAWIAJĄCY
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
Niziny 193,
37-716 Orły
tel. + 48 16 671 27 57
e-mail: parafianiziny@gmail.com

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku kościoła w Nizinach polegająca na wymianie drzwi. Usługa będzie polegać na wymianie stolarki drzwiowej w budynku Kościoła Parafialnego w Nizinach i będzie obejmować wymianę konstrukcji, montaż, demontaż oraz obróbki i malowanie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 50 dni od daty podpisania umowy.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferta powinna być:
1) opatrzona pieczątką firmową,
2) posiadać datę sporządzenia,
3) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
4) podpisana czytelnie przez wykonawcę.

3. Do formularza ofertowego należy dołączyć zaparafowany projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Niziny 193, 37-716 Orły, do dnia 08 września 2016r. do godz. 12.00. Liczy się termin wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data wysłania oferty.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 08 września 2016r., a wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone przez Zamawiającego poprzez umieszczenie na stronie internetowej pod adresem www.niziny.przemyska.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena – 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.niziny.przemyska.pl
2. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert, tj. od dnia 08 września 2016r.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Ks. Marek Danak pod numerem telefonu + 48 887 725 294

IX. ZAŁĄCZNIKI
1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia
2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 3 – Projekt umowy

Ks. Marek Danak
Proboszcz Parafii


Pliki do pobrania: